خرید خمیر دندان گیاهی با تنوع بیش از ۵ نوع 🔶 ارگانیک شو

🔶 خمیر دندان های گیاهی فاقد فلوراید هستند.

🔶 در تولید آن ها از مواد صنعتی استفاده نشده است.

🔶 در تقویت لثه و درمان آفت دهان بسیار موثر عمل میکنند.